FANDOM


Aast-Ærisk
Aast-Ærisk
Uutsproak: [aːstˈʔæːrɪ̈sɡ̊]
Reegje: Duutsklen, Neederlen
Toal foan kallere: ±200
Sproakfamelie: Indo-Ørpisk
Germoansk
██Waastgermoansk
███Anglo-Friesk
████Friesk
█████Ærisk
Skriewsiesteem: Loatinsk, mid oanpassinges, sjoo Ærisk skriewsiesteem
Offiskel stoat
Offiskel sproak in: engploats
Reegelaasje: nein
Koodes
ISO 639-1: nein
ISO 639-1: nein
ISO 639-1: nein
Trivia
Stoat biebelfoarset: unskid
Bin wakker, dit hee kæn IFA-siembels bruuke!

't Aast-Ærisk is 'n foarm foan 't Ærisk. 't Räkt 'n foarskeed oan dialekte mid s'n oaën meerkmoals. 't Aast-Ærisk sjuugt fil foarwantskap oan mit 't Duutsk-Ærisk.

Dialekte Edit

't Räkt säs dialekte (soom sæge säs sproaks). Ðæt sind in Dilfsiel/Foarmsmed, Flâgtwed/Boortenge, Asse (Oase), Neardoal (Niardel), Roalte (Roaëld) en Aurich (Âiërgt). 't Foarskeed sit moostens in waudsfoarskil as "'t räkt". In die heeruurjenoamed foolgoord is ðæt noamelk: 't räkt, 't rekt, it giewt, et giut, et geewt en 's giewt. 't Waud "aan" ist ðæn: aan, aarn, eernt, eernst, aarst en âën. Uupfallend is ðæt 't foarskeed foan tjoo/træ wæl in aal die dialekte foarkuum. Uuk räkt 't 'n reegelmoatig foarskeed: suud, suud, suut, suits, suis, suudd.

Die stambaum is:

Ærisk (foar fuul, sjoo Ærisk (stambaum))

Aast-Ærisk
Naud-Ærisk
Aurichsk (Âirsk)
Grönsk-Drindsk
Grönsk
Dilfsielsk/Foarmsk
Flâgtwedsk
Drindsk: Assisk (Oask)
Suud-Ærisk
Neardoalsk (Niarlsk)
Roaltisk (Røltsk)
Uur Ærisk dialekte

Noalæteskap Edit

Foan je säs dialekte sind nuu nog træ uur: Aurichsk, Foarmsk en Flâgtwedsk. 't Sjuugt ðæt 't oankuume foar 't Flâgtwedsk 't moost seer jæt wæde, as 't mar 'n poar - oold - moansks räkt.