FANDOM


't Alfjeloar nassoal (better: kornoal nassoal) is 'n hauftkloank die in fil sproaks foarkuum. 't Siembel foar 't IFA ðæt disse kloank besjuugt is [n], in je Ærisk spellinge ist 't uuk [n]. 't Kuum in 't Ærisk foar in waude as næd en len.

't Kuum koant in fil sproaks foar mar nit in 't Rotokas.

Kænmeerks Edit

  • 't Wæd as 'n stop uutjespreekd, 't sæt ðæt 't wæd jemoaked duurg skeer in 't stimstelsel tau blokke.
  • 't Wæd as 'n alfjeloar uutjespreekd, 't sæt ðæt 't wæd uutjespreekd duurg mid je foarsuud foan 't tuungbleed 't toodaltoar tau roake.
  • 't Ist stimmig, 't sæt ðæt stimbande trille as 't wæd uutjespreekd.
  • 't Is nassoal, 't sæt ðæt skeer kæn untguunge duurg je noos.
  • 't Ist 'n mid hauftkloank, 't sæt ðæt skeer uur 't mid foan je tung en nit je suude.
  • 't Skeer guungt je muund uut, ðæt moor in sigt trökt je skeer uut je luung en duurg 't stimstelsel en nit foanuut je ruumte twisk je stimbande af je muund.

Foarkuumst Edit

Sproak Waud IFA Beteekeninge
Angelsk night [naɪt] ‘noagt’
Neederlensk nacht [nɑxt] ‘noagt’
Ærisk noagt [nɔːχd̥] ‘noagt’