FANDOM


't Bilaabjoal nassoal is 'n hauftkloank die koant in aal sproaks foarkuum. 't Siembel foar 't IFA ðæt disse kloank besjuugt is [m], in je Ærisk spellinge ist 't uuk [m]. 't Kuum in 't Ærisk foar in waude as mar en röm.

't Kuum koant in aal sproaks foar mid uutsuuninge foan 'n poar sproaks as Iroquoise.

Kænmeerks Edit

  • 't Wæd as 'n stop uutjespreekd, 't sæt ðæt 't wæd jemoaked duurg skeer in 't stimstelsel tau blokke.
  • 't Wæd as 'n bilaabjoal uutjespreekd, 't sæt ðæt 't mid twæn lips.
  • 't Ist stimmig, 't sæt ðæt stimbande trille as 't wæd uutjespreekd.
  • 't Is nassoal, 't sæt ðæt skeer kæn untguunge duurg je noos.
  • 't Ist 'n mid hauftkloank, 't sæt ðæt skeer uur 't mid foan je tung en nit je suude.
  • 't Skeer guungt je muund uut, ðæt moor in sigt trökt je skeer uut je luung en duurg 't stimstelsel en nit foanuut je ruumte twisk je stimbande af je muund.

Foarkuumst Edit

Sproak Waud IFA Beteekeninge
Angelsk mouth [maʊθ] ‘muund’
Neederlensk mond [mɔnt] ‘muund’
Ærisk muund [mynð] ‘muund’