FANDOM


Brigitte Bardot

Brigitte Bardot.

Brigitte Bardot, auw wæl BB jenand, (Paries, 28 september 1934) is 'n Fransk fotomoodel, aktries un sjuungeres. As "stoeipoes" wæd sie beskoewd as de beligchoameng foan de jiere '50.

Bardot, 'n dochter foan 'n industrieel Louis Bardot, wæd ap 't konservoatorium foan Paries tau klassiek balletdanseres jeskoold. Ze began mäd moodellewierk wen se 15 jier old oast. In 1952 oast se foar 't aan tau seen ap 't wiete dook in Le Trou Normand. In dätselfde jier troewed sie ap 18-jierig liewtied mäd reegissør Roger Vadim. Ze skeide in 1957 foan 'm un troewed spæder mäd aktør Jacques Charrier (1959-1962), de Duutske miljonær Gunther Sachs (1966-1969) un de Franske, ekstreemriegtse politicus Bernard d'Ormale (1992-heede). Bardot 'ei uuk berugt reloasjes had mäd Serge Gainsbourg (sjuunger), Sacha Distel un Jean-Louis Trintignant (aktør).

Brigitte Bardot 'ei in totoal 48 films jemoaked. Hier internationoal duurgbroak koam in 1956 mäd Vadims "Et Dieu créa la femme", weerin ze 't weesmaadje Juliette speel. De film foaroorsoaked 'n sensoasje in de FS un katapulteerde Bardot noar waareldfaam.

Brigitte Bardot oast ap hier best in ligt komedies, weerfoar se 'n markboar akteertoalent besat. 'n Good foarbield heefoan is 'Une Parisienne' uut 1957, noar Bardot's sæge een foan hier wenig films weer hoan truuts ap is.

Noast hier films 'ei Brigitte tiedes hier filmcarrière uunfeer saastig ligt populær sjuunger apjelömmen. Hoowæl se as sjuungeres nimmer die arkaning 'ei untfange die se mäd hier films foarkreeg, wood hier sjuunger in de handel gebroagt. Beroemd sind 'r træ televisieshows uut de jiere saastig, weerin 'n toal foan disse sjuunger mäd 'n biepassend film wood foartoond.

Uut de huunerde fotos foan de filmstier Brigitte Bardot behier die foan beroepsfotogroaf Sam Levin speeskoal jenand tau wæde. Mäd noam in 't begin foan Brigitte's carrière 'eie Levins fotos belangriek biedroage oan hier imago foan sensualiteit un ligte immoraliteit. Een foan disse apnoame toon Bardot in 'n wiet corset, foan ätter fotogroafeerd. Noar foarluud foarkoagt de ansichtkoart mäd disse foto in Paries ruund 1960 beeter as ansichtkoarte foan de Eiffeltood.

Sins de jiere '70 det Bardot fiel wierk as deereriegtaktieviste. Auw moak sie sig staark foar 't behold foan de noater foan 't skierailoond ätter St. Tropez. Hier controversieel un oopehertige meeninge uur soake as immigroatsj, de islam un homoseksualiteit 'eie hier reputoasje in de loop der jiere staark be-inflood.

Ze 'ei een kind, Nicolas-Jacques Charrier (jeboore in 1960).