FANDOM


't Feeloar nassoal is 'n hauftkloank die in soom sproaks foarkuum. 't Siembel foar 't IFA ðæt disse kloank besjuugt is [ŋ], in je Ærisk spellinge ist 't uuk [ng]. 't Kuum in 't Ærisk foar in waude as annerenge en guung.

't Is froamd in Indjoan sproaks en 't kuum loangst fuur in Ørpe en 't Mid-Aast.

Kænmeerks Edit

  • 't Wæd as 'n stop uutjespreekd, 't sæt ðæt 't wæd jemoaked duurg skeer in 't stimstelsel tau blokke.
  • 't Wæd as 'n feeloar uutjespreekd, 't sæt ðæt 't wæd uutjespreekd duurg 't ettertuungbleed gjuun 't wook dak foan die muund tou trökje.
  • 't Ist stimmig, 't sæt ðæt stimbande trille as 't wæd uutjespreekd.
  • 't Is nassoal, 't sæt ðæt skeer kæn untguunge duurg je noos.
  • 't Ist 'n mid hauftkloank, 't sæt ðæt skeer uur 't mid foan je tung en nit je suude.
  • 't Skeer guungt je muund uut, ðæt moor in sigt trökt je skeer uut je luung en duurg 't stimstelsel en nit foanuut je ruumte twisk je stimbande af je muund.

Foarkuumst Edit

Sproak Waud IFA Beteekeninge
Angelsk sing [sɪŋ] ‘sjuunge’
Neederlensk zingen [ˈzɪŋən] ‘sjuunge’
Ærisk sjuunge [ˈʃyŋɐ] ‘sjuunge’