FANDOM


It begripp sproak häd uur it aalmæn bedraaginge ap eltsje min af moor komplekse foarm foan kommunikoasje in je foarm foan tækes, die sammelk in sisteem foarmje. Die taarm kæn deerbie bedraaginge hiebe ap it sisteem as haal weerfoan die tækes die individueele bigjestaane foarmje, af ap slesjt aan af in poar foan je tækes oafsunnerelk.

Haal oaft wæd mid sproak uuk moor specifiek dät mit behelpe foan it spraokkanaol foartbrogte kommunikoasjemiddel foan je moansk mæned, dät die foarm häd foan klonke (tæled sproak), näst je skreawen oafspeegelinge heefoan (skreawen sproak). Aan foan je hauftmeerkmoals foan dit kommunikaosjesisteem is dät it aleen duurg je moansk kæn wæde foartbrogt un bruuked un moostal uuk aleen duurg je moansk wæd forstean.