FANDOM


aak eek maar, doch, ook
aoke aôĝne bijgroeien
auw auw ook
bjarn ? kind (ook: barn)
bliede bliede bloeden
blood bloôd bloed
bruug brück brug
bruugje brugge overbruggen
deed doôd dood
ðekja dieke (af)dekken
diede diede sterven
diegte dieçhte dichten (v.e. gedicht)
ditsjte diçhte dichten (v.e. gat)
do du jij
doof dove duif
draoge draôgne dragen
driege driege drogen
ðuu je
ek içht ik
erje ? het land bewerken
faare faâre varen
filje fille vullen
glooje glowe gloeien
heede heêðe heten (onregelmatig)
hilje hille bedekken
jeleefe jeloôfe geloven
jeniete jeniete genieten
jiele jiele roepen
kewwe keuwe kauwen
kluupje klüpje omarmen
lerne lerne/liere leren
likje lieke likken
looje lowe loeien
loosje loozje lozen
nood noôð nood
oaf ab af
oan an aan
roope riepe roepen
salt salt zout
sielte siêlte zouten
sien sïnn zijn (onregelmatig)
up up op
weelje wähle kiezen
wilje wille willen
wisperje wisperië fluisteren

regelmatig:

 • tegenwoordig: blied, fal, kronkel
  • deelwoord: bliedend, fallend, kronkelend
 • verleden: bleed, feel, kronkeld
  • deelwoord: jebleed, jefeeld, jekronkeld

heede:

 • ek hiet/heeded
 • do hied/heeded
 • hie hiet/heeded
 • w'r heed/heeded
 • uug heed/heeded
 • die heed/heeded
 • heedend/jehied

sien:

 • ek bin/was
 • do bist/was
 • hie ist/eest
 • w'r sind/seend
 • uug sied/was
 • die sind/seend
 • siend/jeweast (ea=eːə)

Kæn ek bietje mid je boot jân faare? vs Kæn içht este mit die boôt jâhn fare?

Klemtoon ALTIJD op de eerste lettergreep, tenzij anders aangegeven.

aal (die) æl(er)
aalmoes (die) oalmoes(e)
aan oan
aanbranden oanbranne (IIIb)
aandacht (die) oandagt(e), (die) oachtinge(s)
aanhoren oanhiere (Ib)
aanhoren oanhiere (I)
aap (die) oap(s)
aas ('t) oas(e)
abortus (die) aborsje(s)
acht oagt, oagte
in acht nemen sig woar sien fon
achten oagte (IIIb+: oagt - oagted - je-oagted)
achttien oagten
actief akteft
adder (die) eðman(s)
adel (die) oadel
adelaar (die) oadeler(e)
ader (die) oader(e)
af oaf, (onbeklemtoond) au
afbeelden oafbildje (IVb)
afbijten oafbiete (Ib)
afblijven oafbliewe (Ib)
afbouwen oafbiewe (Ib)
afbranden oafbranne (IIIb)
afbreken oafbrieke (Ib)
afdak ('t) oafdak(s)
afdanken oafðankje (IVb)
afdekken oafdekje (IVb ~ IIIb: oafdekke)
afdelen oafdajle (IIIb)
afdeling (die) oafdajlinge(s)
afdoen oafdieje (Ib)
afdraaien oafdrøjle (IIIb)
afdragen oafdriege (Ib)
afdrukken oaftrökje (IVb)
afgaan oafjân (Vb: jâ oaf - jæst oaf - jæt oaf - gong oaf - oafjegonge)
afgang (die) oafgong(s)
afgave (die) oafjieft(e), (die) last(e)
afgelegen oafjeleegt
afgeven oafrieke (Vb: riek oaf - räkst oaf - räkt oaf - reek oaf - oafjereeke) oafjiefe (IIb: jief oaf - jaf oaf - oafjegeebe)
afgezien van oafsjuugt foan
afgooien oafsmiete (Ib)
afgraven oafgriewe (Ib)
afgrazen oafweedje (IVb)
afgrenzen bepoalje (IVc)
afhaken oafhoakje (IVb)
afhakken oafhakke (IIIb)
afhalen oafhoalje (IVb)
afhandelen oafspölje (IVc ~ IVb)
afhangen van oafhangje foan (IVb)
afhouden oafholde (IIb: hold oaf - heeld oaf - oafjeheeld)
afjagen oafjoagje (IVb)
afkijken oafloeksje (IVb)
afkloppen oafklopje (IVb)
afknellen oafknelle (IIIb)
afkopen oafkoopje (IVb)
aflezen oafleesje (IVb)
afmaken oafmoakje (IVb)
afmeten oafmiete (Ib)
afnemen oaflömdje (Vb: löm oaf - limst oaf - limt oaf - lömdje oaf - leem oaf/leeme oaf - oaflömmen)
afpellen oafskrekke (IIIb)
afplukken oafplökje (IVb)
afraden oafræde (IIIb+: ræd oaf - ræded oaf - oafjeræded)
afreizen oaffoare (IIIb)
afschatten oafsketje (IVb)
afschaven oafskoawje (IVb)
afscheid ('t) foarwel
afscheid nemen foarwel kriege (I)
afscheiden oafskeide (IIIb+: skeid oaf - skeided oaf - oafjeskeided)
afscheppen oafskeppe (IIIb)
afschillen oafskille (IIIb)
afschoppen oafskubje (IVb)
afschrijven oafskriewe (Ib)
afschuimen oafskuumje (IVb)
afslaan oafslood (Vb: sloo oaf - sløst oaf - sløt oaf - slood oaf - sloon oaf - oafjesloon)
afslag (die) oafsloow
afslepen oafsliepe (Ib)
afslijten oafsliete (Ib)
afsnijden oafsniede (Ib)
afspoelen oafspuulje (IVb)
afspreken oafkalle (IIIb)
afspringen oafspringe (IIIb)
afstaan oafstande (IIIb+: stand oaf - standed oaf - oafgestanded)
afstammen oafstamme (IIIb)
afstand (die) oafstande(s)
afstompen oafstömpje (IVb)
afstoten oafstiete (Ib)
afstutten oafstötje (IVb)
aftappen oaftapje (IVb ~ IIIb: oaftappe)
aftasten oaftaste (IIIb+: tast oaf - tasted oaf - oafjetasted)
aftreden oaftriede (Ib)
aftrekken oaftrieke (Ib)
afval ('t) affel, ('t) oaffal
afvallen oaffalle (IIb: fal oaf - feel oaf - oafjefeeld)
afvaren oaffiere (Ib) oaffoare (IIIb)
afveranderen oafannere (IIIb)
afverven oafferwje (IVb)
afvoer (die) oaffoer(e)
afvoeren oaffoere (IIIb)
afvuren oaffuure (IIIb)
afwachten oaftewwe (IIIb)
afwassen oafwaske (IIb)
afwegen oafwiege (Ib)
afwenden oafweende (IIIb)
afweren oafwiere (Ib)
afwijken oafwieke (Ib)
afwijzen oafwiese (Ib)
afwisselen oafwisselje (IVb)
afzeggen oafsæge (Vb: sæg oaf - sæst oaf - sæt oaf - sæge oaf - søidjed oaf - oafjesæd)
afzetten oafsette (IIb: set oaf - sat oaf - oafjesad)
afzichtelijk oafsigtilk
afzien oafsjoon (Vb: sjoo oaf - sjuust oaf - sjuugt oaf - seeg oaf - oafjeseen)
afzoeken oafseekje (IVb) oafsæke (IIIb)
afzonderen oafsonderje (IVb)
akker ('t) ekker(e)
het akker bewerken ekkerje (IVb ~ erje)
akkerbouw (die) ekkerbau
altaar ('t) altoar(e)
as (die) oaks
avond (die) æwnt(/æwns)
avondeten ('t) æwnt-iete(s)
avondrood ('t) æwntrød
's avonds foan j'æwnt
bijgroeien oake (II: oak - ok - je-oakd)
doen doow (V: doow - dest - det - doow - deed - jedøn) dieje (I)
gelijkend ennilk
gelijkenis ennilkid(e)
kwellen kwelje (IV)
maar oak, mar, æwel
na-apen oapje (IV)
nadoen oapje (IV)
ook auw
ophouden oafhaun (Vb: haun oaf - hæwst oaf - hæwt oaf - heew oaf - oafjehaun)
raden ræde (IIIb: ræd - ræded - jeræded)
tachtig oagteg
uil (die) elt(e)